Bellen Contact

Algemene verkoopvoorwaarden

I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN GASTENKAMER

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle boekingen voor verblijven in kamers waarvan de eigenaar lid is van de Federatie van Gîtes de Wallonie en uitsluitend deze boekingen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en al hun clausules te hebben aanvaard ten laatste bij het betalen van de reserveringswaarborg of het in bezit nemen van de kamer.
De eigenaar verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan Boek III van de Waalse Toerisme Code met betrekking tot brandnormen voor lokale toeristische accommodatie.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BETALING VAN DE PRIJS
De reservering wordt van kracht en vormt een huurcontract zodra de klant de eigenaar een aanbetaling van 50% van het bedrag van de prijs van het verblijf op rekening BE68 1030 4918 5334 heeft gestuurd.
Het in bezit nemen van de kamer vormt ook een huurcontract. Prijzen zijn inclusief alle kosten, exclusief toeristenbelasting en eventuele toeslagen.
De prijs van het verblijf dient contant te worden betaald bij aankomst bij de eigenaar OF via bankoverschrijving 24:00 voor uw aankomst op de rekening van Jamy Quintens BE68 1030 4918 5334 - NICABEBB .
Verbruik en extra services die niet vooraf zijn gepland, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald.
Tenzij anders aangegeven, gebeuren alle betalingen ter plaatse via smartphone (payconiq max € 250) of contant.


3. ANNULERING VAN HET OVEREENKOMST
Elke annulering door de klant moet worden gemeld per brief, e-mail gericht aan de eigenaar.
• Als de annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. In andere gevallen blijft de borg bij de eigenaar.
• Als de annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te vorderen.
• In het geval van een verkort verblijf, blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van de accommodatie en de aanvullende diensten die zijn aangevraagd maar niet verbruikt, volledig voor rekening van de eigenaar.

In geval van annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de aanvangsdatum van het verblijf, moet hij de klant met alle mogelijke middelen op de hoogte brengen en bevestigen per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant zal, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel geleden schade, de betaalde bedragen onmiddellijk terugkrijgen. Behalve in geval van overmacht, zal hij ook een vergoeding ontvangen die gelijk is aan de helft van de prijs van het verblijf indien de annulering minder dan 48 uur voor het begin van het verblijf plaatsvindt of zal hij accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit worden aangeboden tegen de prijs van zijn reservering.

4. AANKOMST, VERTREK EN DUUR VAN HET VERBLIJF
De klant dient op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden aanwezig te zijn. Wettelijk wordt de klant bij aankomst gevraagd om de informatie te verstrekken die nodig is voor het controleren van reizigers (contactgegevens, identiteitsnummer, enz.).
Bij verlate of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet meldt binnen het uur volgend op de dag en het uur voorzien voor de aanvang van het verblijf, vervalt de reservering en kan de eigenaar gebruik maken van zijn gastenkamers.
De borg blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te vorderen.
Tenzij overeengekomen met de eigenaar, is het vertrek voor 11.00 uur.
Bij een reservering voor een bepaalde periode van meer dan 15 dagen of voor onbepaalde tijd maken partijen gezamenlijk een inventaris op. De klant die een reservering maakt bij een eigenaar voor een bepaalde periode, kan in geen geval gebruik maken van enig recht om na de voorziene periode in het pand te blijven. Overdracht of onderverhuur is verboden.

5. GEBRUIK EN BEZETTING VAN HET GEBOUW
De klant moet het vredige karakter van de plaats respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met zijn bestemming. Er wordt rekening gehouden met de rust van de andere bewoners en de eigenaar. Ouders zullen er ook voor zorgen dat hun kinderen de regels van de plaats respecteren.

Het geboekte verblijf is vastgesteld voor een bepaald aantal personen, inclusief baby's en jonge kinderen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om de extra klanten te weigeren of om de klant te verplichten een andere kamer te reserveren (indien beschikbaar) om deze klanten te huisvesten, tegen de weergegeven prijs.
De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.

Huisdieren worden alleen geaccepteerd met speciale toestemming van de eigenaar. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de gast de toegang tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.

De klant wordt verzocht niet te roken of te eten in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die de kwaliteit en de sfeer van de accommodatie kunnen aantasten.

Hij verbindt zich ertoe de kamer en de hem ter beschikking gestelde meubelen in goede staat terug te bezorgen.

6. GESCHILLEN
Elke klacht met betrekking tot de inventaris moet
• onmiddellijk op de hoogte gebracht van de eigenaar,
• ingediend bij de Fédération des Gîtes de Wallonie per e-mail, fax of post binnen drie dagen na aanvang van het verblijf.
Elke andere klacht met betrekking tot een verblijf kan worden gericht aan de Federatie, die bevoegd is om een voorstel tot minnelijke schikking te doen. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw met de kamers is gelegen, bevoegd.


II. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE VERKOOP VIA L'ORC

1. OBJECT
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gedaan met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van de beschikbare gegevens tot stand gebracht. Kaarten, foto's en illustraties worden uitsluitend ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Deze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief is.De klant machtigt ons om duidelijke materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de dienst wordt geboekt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVEREN
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit verband niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

5. RESERVERINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot validatie: het invoeren van de creditcard in het geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst (s) voordelen (en) en, tot slot, de validatie van de reservering door de klant.

6. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. Bevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging. klant kan zijn klachten kenbaar maken.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, als het contract een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet, heeft de klant niet het recht om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- woonruimte anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten.

8. RESPECT VOOR PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) ("RGDP").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, online betalingsproviders, providers die in derde landen zijn gevestigd.Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider naar de bank van het etablissement worden gestuurd voor de uitvoering van het reserveringscontract. We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de RGDP.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om u te verzetten tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.